อำนาจหน้าที่และนโยบาย

Office of General Education Mahasarakham University

อำนาจหน้าที่ของสำนักศึกษาทั่วไป

สํานักศึกษาทั่วไป เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับความต้องการ ของ
ประเทศชาติ การพัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการ
ให้บริการที่มีความคล่องตัวด้วยบุคลากรที่มีจิตบริการ การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา สามารถดํารงชีพได้เต็มศักยภาพ และมี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้

นโยบายการบริหารงานสำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564-2568)

1. ใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) และ เครื่องมือประเมินตนเอง (Approach, Deploy, Leaming Integration; ADLI) ในการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. ใช้หลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education; OBE) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหมวดวิชา

3. พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกลง ๆ ไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational learning)

4. เน้นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกัน (Flow and collaborative network) (Life บนแนวทางการบูรณาการ (Integration) เพื่อไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)

5. ปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และความคล่องตัว สำหรับ (Agility – ability to change) กับผู้บริหารและบุคลากร

6. สร้างคน เพื่อเตรียมบุคลากร สําหรับสมรรถนะหลักในอนาคต นำองค์กร และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล

7. เน้นการสร้างและใช้ระบบสารสนเทศและการวิจัย ดำเนินการบริหารจัดการบนฐานคิดความคุ้มค่า (มูลค่าและคุณค่า) รวมถึงตั้งเป้าหมายและประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช้ตัวชี้วัด OKR (Objectives and Key)

Verified by MonsterInsights