คณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ประธานกรรมการ
โดยตำแหน่ง
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาวิชาการ)
กรรมการโดยตำแหน่ง
3อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ)
กรรมการโดยตำแหน่ง
4รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต
(รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายบริหาร)
กรรมการโดยตำแหน่ง
5ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
6
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์
(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
7ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
(คณบดีคณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการที่เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
8ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 9ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี  เชาวรัตน์
(รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
(ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11นางพรพิมล มโนชัย
(ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
(ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป)
เลขานุการคณะกรรมการ
13ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชสิทธิ์ พรรษา
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
14นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
(หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป)
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
15 นางสาวอรทัย มัครมย์ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ