การป้องกันการทุจริต

Office of General Education Mahasarakham University

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Polic
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy1. กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
2. รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีรายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต และผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต และผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเงินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

Verified by MonsterInsights