การเปิดเผยข้อมูล

Office of General Education Mahasarakham University

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O1โครงสร้างโครงสร้างการบริหารงาน
O2ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่สำนักศึกษาทั่วไป
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนกลยุทธ์ สำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566 – 2570
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อสำนักศึกษาทั่วไป
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&AFacebook Chat หน้าเว็บไซต์สำนักศึกษาทั่วไป
O9Social Network1. Face book Fan page
2. youtube
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เว็บไซต์เผยแพร่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O12รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน1. งาน ก.พ.ร.
2. งานแผนและงบประมาณ
3. งานการเงิน
4. งานพัสดุ
5. งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. งานจัดการระบบคุณภาพและกิจการพิเศษ
7. งานจัดการประชุม
8. งานเลขานุการ
9. งานสารบรรณ
10. งานวิจัย
11. งานบุคคล
12. งานจัดการความรู้
13. งานอาคารสถานที่
14. การปฏิบัติงานห้อง Co-working space
15. งานบริหารจัดการห้องเรียนรวม
16. งานสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
17. การใช้งานระบบจองห้องเรียนรวม
18. งานประชาสัมพันธ์
19. งานจัดการระบบคุณภาพและกิจการพิเศษ
20. งานพิมพ์
21. งานพนักงานขับรถยนต์
22. งานจัดสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
23. งานจัดตารางเรียนตารางสอน
24. งานอนุมัติผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
25. งานวิเคราะห์และคลังข้อสอบ
26. งานพัฒนาอาจารย์
27. งานพัฒนานิสิต
28. งานพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนิสิต
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ1. การยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลัง
2. การยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำเรียนแทน
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการสำนักศึกษาทั่วไป
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E-Serviceระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 25665
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2566
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. ระเบียบข้อบังคับข้าราชการ
2. ระเบียบข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ระเบียบข้อบังคับลูกจ้างชั่วคราว
4. หลักเกณฑ์ตำแหน่งที่สูงขึ้น สายสนับสนุน
5. การร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
6. หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว สำนักศึกษาทั่วไป
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ1. รายงานการร้องเรียน/ร้องทุกข์
2. สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์รอบ 6 เดือน
3. รายงานการร้องเรียนการทุรจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
Verified by MonsterInsights