ผลงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคามคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายได้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาการพัฒนานิสิต
2. การพัฒนาระบบจัดตารางคุมสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบอัตโนมัติ
3. การศึกษาสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน