เกี่ยวกับเรา

Office of General Education Mahasarakham University

ประวัติความเป็นมา

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  9/2550  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2550  ได้ให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ โครงการจัดตั้งสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งให้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี (พ.ศ. 2550– 2553) ต่อมาตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  9/2551  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2551  มีมติให้จัดตั้ง สำนักศึกษาทั่วไป และสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักศึกษาทั่วไป  พ.ศ.2552  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2552  โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามข้อบังคับฯ  เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2552 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานดังนี้

  1. 1. เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตลอดจนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้
  2. 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  1. 3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาศึกษาทั่วไปกับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ
  2. 4. เพื่อเผยแพร่วิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาศึกษาทั่วไป
Verified by MonsterInsights