สำหรับอาจารย์ผู้สอน (e-Form/Online Forms)

1. ระบบจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ออนไลน์
2. เว็บไซต์งานวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป
3. ระบบตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายค่าสอน
4. ระบบจองห้อง CO-Working Space
– แนวปฏิบัติการใช้พื้นที่ Co-working Space และ Co-making Space
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง Co-Working Space สำนักศึกษาทั่วไป
5. แบบฟอร์ม“ของดสอน”
6. แบบฟอร์ม“ขอลาออกและยกเลิกรายชื่อ”
7. แบบฟอร์ม“ขอลาออกจากอาจารย์ผู้ประสานงาน”
8. ระบบจองห้อง Smart Classroom

สำหรับนิสิต (e-Form/Online Forms)

1. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กรณี จบการศึกษา ลาออก พ้นสภาพ)
2. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปต่างสถาบัน (จากมหาวิทยาลัยอื่น)
3. ระบบเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรเทียบเข้า (จบ ปวส อนุปริญญา)
4. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลการสอบ MSU English Exit-Exam
5. เว็บไซต์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
6. ระบบยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังออนไลน์
7. E-Learning
8. E-Testing
9. ระบบสืบค้นตรวจสอบข้อมูล “ทดสอบระบบสอบออนไลน์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2563”
10. ระบบสืบค้นข้อมูลอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์
11. ระบบส่งคำร้องเรียนซ้ำ/เรียนแทน รายวิชาศึกษาทั่วไ

สำหรับบุคลากร (e-Form/Online Forms)

1. ระบบเบิก-จ่ายพัสดุออนไลน์
2. เว็บไซต์งานวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป
3. ระบบรับสมัครกรรมการคุมสอบ
4. ระบบจองห้อง CO-Working Space
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้อง Co-Working Space สำนักศึกษาทั่วไป
5. ระบบฐานข้อมูลการมาปฏิบัติงาน
6. ระบบ TOR (สำนักศึกษาทั่วไป)
7. ระบบบริหารจัดการข้อมูลอาจารย์ผู้สอน(รายวิชาศึกษาทั่วไป)