แผนที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต
043-754300
– 096-8033125  -งานตารางสอบ (เบอร์ภายใน 2105)
– 096-8328040 -งานตารางเรียน (เบอร์ภายใน 2105)
– 080-2652390 -งานวิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ (เบอร์ภายใน 2097)
– 097-2469470 -งานวิเคราะห์ข้อสอบ ตรวจข้อสอบ คะแนนสอบ (เบอร์ภายใน 2097)
– 080-9894961 -งาน มคอ.3 และ มคอ.5 (เบอร์ภายใน 2097)
– 097-2709470 -งานหลักสูตร เรียนซ้ำเรียนแทน งานเทียบโอนและงานเกรด (เบอร์ภายใน 2105)
– งานพัฒนาอาจารย์ (เบอร์ภายใน 2109)

กลุ่มงานนโยบาย คลังและแผน
043-754571
เบอร์โทรภายใน
– 2115 (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ)
– 2069 (งานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ)
– 2071 (งานการเงิน งานธุรการ)

กลุ่มงานบริหาร
043-754055
เบอร์โทรภายใน
– 2103 (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
– 2103 (งานห้องเรียนรวม)
– 2057 (งานเลขานุการ งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน)
– 2113 (งานบุคคล)
– 2113 (งานประชาสัมพันธ์ สื่อและเอกสารประกอบการสอน)

Facebook Fanpage
สำนักศึกษาทั่วไป
MSU Homeroom โฮมรูม

Facebook Group

แจ้งข่าวสำนักศึกษาทั่วไป MSU

Line Official
– https://lin.ee/nlFg7FT

         

ที่อยู่
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150

E-Mail : geinnovation@msu.ac.th
Webmaster : krissada.sak@msu.ac.th