ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไปเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นโยบายการบริหารงานสำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2564-2568)

  1. ใช้การวิจัยและพัฒนา (R&D) และ เครื่องมือประเมินตนเอง (Approach Deploy Learning Integration; ADLI) ในการปรับปรุงและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. ใช้หลักการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome Based Education; OBE) หรือ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับรายวิชาและระดับหมวดวิชา
  3. พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational learning)
  4. เน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน (Flow and collaborative network) บนแนวทางการบูรณาการ (Integration) เพื่อไปสู่การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation)
  5. ปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long learning) มุมมองเชิงระบบ (System perspective) และความคล่องตัว (Agility) กับผู้บริหารและบุคลากร
  6. สร้างคน (เตรียมบุคลากรสำหรับสมรรถนะหลักในอนาคต) นำองค์กร (กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจทำให้เห็น และจริงใจ) และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อย่างมีวิสัยทัศน์และธรรมาภิบาล
  7. เน้นการสร้างและใช้ระบบสารสนเทศและการวิจัย ดำเนินการบริหารจัดการบนฐานคิดความคุ้มค่า (มูลค่าและคุณค่า) และประเมินผลการบริหารจัดการโดยใช้ตัวชี้วัด OKR (Objectives and Key Results) วิธีการตั้งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร
  8. ปรับปรุงการดำเนินงานบนข้อมูลป้อนกลับจากนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  9. มีการสานต่อภารกิจจัดทดสอบภาษาอังกฤษ MSU-English exit exam และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ MOOCs (Massive Open Online Courseware)
Verified by MonsterInsights