สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Design Thinking” 

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0043001 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนรายวิชา Design Thinking” 

กำหนดจัดโครงการขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ➡️ https://bit.ly/0043001-Regis

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดเชิงออกแบบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

มีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน จำนวน 4 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ปรีดาสุริยะชัย อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
3. อาจารย์ ดร.กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์ อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
4. ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ผู้สอนมหาวิทยาลัยนเรศวร
5. อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยร่วมเสวนาและบรรยาย เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การบริหารจัดการของรายวิชา และ Best Practice ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights