กิจกรรม MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation

Office of General Education Mahasarakham University

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง co-working space 2 (RN-210) สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation ขึ้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน เรียกว่า “เศรษฐกิจ BCG” ซึ่งได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเน้นการรักษาคุณค่าของทรัพยากรด้วยการลดการใช้งานและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหามลพิษ และสร้างเศรษฐกิจแนวใหม่ที่ครบวงจร เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่เน้นพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานิสิตที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (UIC) และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงจัดทำโครงการ MSU BCG Hackathon ขึ้น เมื่อวันที่ 19 – 24 เมษายน 2566 และได้ทีมนิสิตที่สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ โดยเน้นเศรษฐกิจในรูปแบบ BCG Model และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ เพื่อให้รูปแบบธุรกิจ/กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงวางแผนจัดโครงการ MSU BCG Hackathon Progress Report and Presentation ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นิสิต ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ และวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ ที่ได้เริ่มแล้วให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งเอาไว้ ในโอกาศนี้เราได้รับเกียรติจาก Ms.Jennifer Innes-Taylor ผู้จัดการอุดอนออแกนิคฟาร์ม บรรยายพิเศษเรื่อง “BCG Business Model and Sustainability” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights