การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 10/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม  2566  เวลา 13.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  10/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.  รายงานผลการลงทะเบียนเรียนและผลการประเมินการเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น  ปีการศึกษา 2566

3.  รายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในระบบคลังหน่วยกิต

4.  แจ้งมติคณะกรรมการวิชาการมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2566 เรื่องการปรับแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้เรียนเฉพาะในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตชาวต่างชาติ (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)

5. รายงานการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ

6.  รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตต่างชาติเพื่อพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตต่างชาติ

7.  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสําเร็จการศึกษา MSU English Exit-Exam) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

8. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในรูปแบบออนไลน์

9. พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 10 เดือน)       

10. พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 – 3)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights