โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล

Office of General Education Mahasarakham University

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้อง RN 204 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประสิทธิภาพและได้ผลตรงตามเป้าหมาย ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ ตลอดจนมีมาตรการและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สำนักศึกษาทั่วไปจึงมีนโยบายในการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสายงานที่ปฏิบัติงาน และเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน งานบุคคลจึงเสนอโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนางาน
โดยมีวัตถุประสงค์ :
1) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้สูตรกลุ่มข้อมูล Look Up ได้
2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทำรายงานอย่างมืออาชีพด้วย PivotTable
3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ Power Query : ผู้ปฏิรูป Excel
สู่ยุค 4.0 ได้

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 25 คน

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights