การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9/2566

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  9/2566  ขึ้น  ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานและพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

– รายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนมิถุนายน 2566 และไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

– รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป

– พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกรณีต่างสถาบัน  ประจำปีการศึกษา  2566

– พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของสถาบันอื่น เทียบกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

– พิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนของสถาบันอื่น เทียบกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2566)  สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

– พิจารณาการโอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) และรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) สำหรับนิสิตชาวต่างชาติที่พ้นสภาพ ลาออกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

– พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดโครงการบริการวิชาการ : อบรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (TOEIC, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี และภาษาญี่ปุ่น)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights