โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

Office of General Education Mahasarakham University

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566  โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีคณะกรรมการทวนสอบฯ 6 ท่าน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย จิตรนันท์ กลุ่มที่ 2 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา 2. อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล และกลุ่มที่ 3 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ 2. อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี ทิวทองโดยมีรายวิชาที่จะเข้ารับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 84 รายวิชา ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์จากห้อง RN1-105 (กลุ่มที่ 1) ห้อง RN1-207 (กลุ่มที่ 2) และห้องประชุม Co-working space2 RN1-210 (กลุ่มที่ 3) ซึ่งการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไปฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป และให้อาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงรับทราบแนวทางการการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง 5 ด้านจากคณะกรรมการทวนสอบฯ

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights