Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

กิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”

Office of General Education Mahasarakham University

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ระยะที่ 3 กิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”  ขึ้น  ณ  ห้องประชุม Co-working space  สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นกิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์”  โดย มีกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา เรืองอุตมานันท์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ)  2) อาจารย์ ปรีชา นวลนิ่ม (อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)

3) คุณกิจมงคล ป้องจันทร์ (กรรมการและเลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ จังหวัดมหาสารคาม)

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด   

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการดำเนินการใน 3 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1  กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “แนวคิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”จัดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง แอปพลิเคชัน WebEx   เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดการต่อยอดศิลปวัฒนธรรมอีสานอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”  โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ศรีศักร วัลลิโภดม

ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “อาหารกับการพัฒนามรดกภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” จัดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุม Co-working space สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาหารกับการพัฒนามรดกภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน”

โดย คุณณัฏฐภรณ์ คมจิต ผู้ก่อตั้งแบรนด์ เฮือนคำนาง และกลุ่มบริษัทในเครือ Khamnang group (KNG)

ระยะที่ 3 กิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์” จัดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566   ณ ห้องประชุม Co-working space สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นกิจกรรมแข่งขัน “แนวคิดการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอีสานเชิงสร้างสรรค์” 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านทางการต่อยอดจากรายวิชาต่างๆ ของสำนักศึกษาทั่วไป  เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตได้แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เพื่อเป็นการเฟ้นหาไอเดีย หรือ สินค้าและบริการต้นแบบทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสามารถต่อยอดไปสู่ระดับสากล  เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือสร้างคุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *