GE เข้ารับรางวัล กพร. อันดับที่ 1 สำนักงานเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ2564

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับรางวัล กพร. อันดับที่ 1 สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มหน่วยงานขนาดใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์  กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กรดิจิทัล กล่าวรายงาน พร้อมนำบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ ห้องรวงผึ้ง (SC3-410) คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการประชุมด้วยระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings)   โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรู้และเข้าใจนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย” มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าฟังทั้งแบบ on-site  และ on-line  จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริการ พร้อมนำผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อการต้านการคอร์รัปชั่น โดยตระหนักถึงการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

กิจกรรมในช่วงท้ายจัดพิธีมอบรางวัล “การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำหรับสำนักงานเลขานุการคณะ และหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มหน่วยงานขนาดใหญ่)  
รางวัลที่ 1 ได้แก่ สำนักศึกษาทั่วไป
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ 3 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 2 สำนักงานเลขานุการ (กลุ่มหน่วยงานขนาดเล็ก)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
รางวัลที่ 2 ได้แก่ คณะเทคโนโลยี
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักวิทยบริการ

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี (กอง)
รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองบริการการศึกษา
รางวัลที่ 3 ได้แก่ กองแผนงาน

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี
ที่มา : กองแผนงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights