การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2565

Office of General Education Mahasarakham University

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 11/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไปและ พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหนังสือ ตำราเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563) ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป พิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) และพิจารณาผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights