GE จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ ในหัวข้อ “การสร้างข้อสอบแบบปรนัย ด้านพุทธิพิสัยตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม”

Office of General Education Mahasarakham University

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอน ในหัวข้อ “การสร้างข้อสอบแบบปรนัย ด้านพุทธิพิสัยตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของบลูม”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx และดำเนินการถ่ายทอดสัญญาณ ณ ห้อง RN1-105 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การประเมินผลและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ มีอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 323 คน 

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights