การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่  8/2565

Office of General Education Mahasarakham University

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม  2565  เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป  ครั้งที่  8/2565 ขึ้น ณ  ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินสำนักศึกษาทั่วไป  ประจำเดือนมิถุนายน 2565 และไตรมาส 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รายงานผลการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2564  และเรื่องพิจารณา ได้แก่ พิจารณาการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป กรณีต่างสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)  พิจารณารายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  (มคอ.5)  รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาพิเศษ  ปีการศึกษา  2564  พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป  พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง 2563)  ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)  และพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 8 เดือน)

ภาพ/ข่าว : ช่อลัดดา คำธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Verified by MonsterInsights