เดือน: มกราคม 2022

Office of General Education Mahasarakham University

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท…
Read more

โครงการ : การสร้างพลเมืองแห่งอนาคตด้วยการศึกษาทั่วไป

วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนาอาจารย์ สำนักศึกษาท…
Read more

GE ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน และตรวจสอบ…
Read more

บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more

Verified by MonsterInsights