Mahasarakham ,Thailand
043-754055
geinnovation@msu.ac.th

เดือน: มกราคม 2022

Office of General Education Mahasarakham University

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำและวิจัยในชั้นเรียน

บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำ…
Read more

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท…
Read more

โครงการ : การสร้างพลเมืองแห่งอนาคตด้วยการศึกษาทั่วไป

วันศุกที่ 12 พฤศจิกายน 2564 งานพัฒนาอาจารย์ สำนักศึกษาท…
Read more

GE ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมบรรยากาศองค์กรแห่งความสุข

สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ส่…
Read more

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน

สำนักศึกษาทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบทางการเงิน และตรวจสอบ…
Read more

บุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกั…
Read more