วันพุธที่ 5  ตุลาคม 2565  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  
Read more
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2565 เ 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงค 
Read more
วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 07.15 11.30 น. 
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภ 
Read more
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษา 
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค 3 
Read more
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 3 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภ 
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายว 
Read more