ผู้เขียน: กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานบริหาร

Office of General Education Mahasarakham University

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์”

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการ…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อม (MSU English Exit-Exam) 65

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทดสอบความสามารถด…
Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษ…
Read more

Verified by MonsterInsights