สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือกับภ 
Read more
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำสื่อและนวัตกรรม 
Read more
กลุ่มงานบริหาร ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
Read more
สำนักศึกษาทั่วไป ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สอนรายว 
Read more
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการวิเคราะห์ ส 
Read more
ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาส 
Read more
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้ 
Read more
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 
Read more
กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต ประชุมแลกเปลี่ยน 
Read more