Home / Uncategorized

Uncategorized

โครงการพัฒนาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/ สถาบัน/ สำนัก

โครงการพัฒนาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/ สถาบัน/ สำนัก วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง Co – Workingspace อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ จัดโครงการพัฒนาหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/ สถาบัน/ สำนัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก  พัฒนาหน่วยงานให้สอดรับกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการประชุมเครือข่ายหัวหน้าสำนักงาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย  จิตรนันท์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและกิจการพิเศษ กล่าวเปิดโครงการ ครั้งนี้ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร และ นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานเลขานุการจากคณะ/ สถาบัน/ สำนัก ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธนา  …

Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”   วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 204 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” ในการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การรายงานผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)

  วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ (EN-217) ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ ร่วมกันจัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงของการจัดโครงการ   ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความรู้ความสามารถ …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ภาพ : ช่อลัดดา คำธานี ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560 รายละเอียดข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

Read More »

English Camp

English Camp วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอินแปง ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการ English Camp ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี จำนวน 150 คน นิสิต Staff จำนวน 29 คน อาจารย์ จำนวน 8 คน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 190 คน ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 -13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1 – 105 อาคารราชนครินทร์ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้     ภาพ / ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป KM การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตแต่ละคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

Read More »