Home / ข่าวอาจารย์

ข่าวอาจารย์

รายชื่อนิสิตที่ระบายกระดาษคำตอบผิดพลาด

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นนิสิตที่มีการระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดของการสอบ กลางภาค3/2560 และส่งผลให้ไม่มีคะแนนสอบ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงขอให้นิสิตเพิ่มความระมัดระวังในการระบายกระดาษคำตอบมากยิ่งขึ้น Download

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”   โดย  อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้  ในการนี้  สำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  …

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560   ระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  2561  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าวว่าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5  ด้าน  ได้แก่  1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ระบุให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด ใน มคอ.3  อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปก็มีความมุ่งหวังที่จะพยายามทวนสอบฯ …

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกตรงนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง RN1 – 204 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) สำนักศึกษาทั่วไป ได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ทุกรายวิชาจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้ที่มีความรอบรู้และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และได้มีกระบวนการในการพัฒนาการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจและดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญประโยชน์และความสำคัญในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 เวลา 11.30 – 12.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษา เพื่อรายงานข้อมูลการจัดทำคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 และพิจารณา มคอ. 3 เทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ภาพ /ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »