Home / ข่าวอาจารย์

ข่าวอาจารย์

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 เวลา 11.30 – 12.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษา เพื่อรายงานข้อมูลการจัดทำคลังข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 และพิจารณา มคอ. 3 เทอมปลาย ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ภาพ /ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560

MSUGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560 Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560  

Read More »

Transformative Learning : เรียนรู้จากอาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักศึกษาทั่วไป จัดเวทีอบรมพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้สนใจใน Transformative Learning (การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง) มีอาจารย์เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๕ ท่าน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ๕ ท่าน ทีมวิทยากร ๓ ท่าน รวม ๒๓ คนผู้สนใจมาเรียนรู้ร่วมกัน ผมเข้าใจ(มั่นใจ)ว่า สิ่งที่เรากำลังทำนี้คือปัจจัยสำคัญของการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นปฏิรูปการศึกษาในมหาวิทยาลัย Transformative Learning คือชื่อใหม่หลังจากใช้คำว่า “จิตตปัญญาศึกษา” ที่กลายมาเป็นเหมือนลัทธิใหม่ในความเห็นของอาจารย์ทั่วไป… แต่ผู้ใหญ่อย่างท่านหมอประเวศ วะสี ท่านยังคงใช้และเสนอให้ “จิตตปัญญาศึกษา” เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทำในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ (ผมสรุปสิ่งที่ท่านเสนอไว้ที่นี่) การสร้างเสริมให้นิสิตที่เป็น “คนที่สมบูรณ์” ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ตามเจตนาของการศึกษาทั่วไปนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอา “จิตตปัญญาศึกษา” มาเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้นิสิตรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ …

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

สามารถ Download และดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบครับ Download

Read More »

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read More »