Home / ข่าวอาจารย์

ข่าวอาจารย์

ข้อมุลนิสิตที่ตรวจพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบราวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ข้อมุลนิสิตที่ตรวจพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบราวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 Download

Read More »

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

Download :: รายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

Read More »

EG MSU English Camp 4/2562

EG MSU English Camp 4/2562   ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม​ 2562​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 4​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 110 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

Read More »

EG MSU English Camp 3/2562

EG MSU English Camp 3/2562 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม​ 2562​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 3​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน …

Read More »

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิกเพื่อตรวจสอบรายขื่อ

Read More »

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.)

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาจัดโครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดโครงการกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกัน เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญอาจารย์ ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ เลขาธิการสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)   ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผล ประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)             วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้อง Co – Working Space  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้             รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : …

Read More »