Home / ข่าวนิสิต

ข่าวนิสิต

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

ข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560 รายละเอียดข้อมูลนิสิตระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดในการสอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2560

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560

MSUGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560 Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560  

Read More »

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 >> คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read More »

ปฏิทินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา ปีการศึกษา 2559

@ปฏิทินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559 20 กรกฎาคม 2560 0031004-1 : Thai for Academic Communication 0031006-1 : ASEAN Languages and Cultures 0036004-1 : French for Communication 0036011-1 : Buddhism and Living   21 กรกฎาคม 2560 0031005-1 : Thai for Aesthetic Communication 0036002-1 : Japanese for communication 0036005-1 : Geography and Global Issues …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป กลางภาค ภาคเรียนที่ 3/2559 ตรวจสอบรายชื่อ

Read More »

รายการเอกสารข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560

                    ด้วยสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับข้อ 33 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และข้อ 14 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการสอบของนิสิต พ.ศ. 2549 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไป จึงขอเผยแพร่ข้อมูล ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เพื่อประกาศใช้ในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตามลำดับต่อไป เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read More »