Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) บทบาทและภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของสำนักศึกษาทั่วไป การบริหารจัดการห้องเรียน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คณะต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปและเครือข่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกิจกรรมที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรไปยังคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ครั้งที่ 3 คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 12 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (4 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบดอกไม้จันทน์จาก 20 คณะในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์จากการประดิษฐ์ทั้งของนิสิต บุคลากร และนิสิตต่างชาติที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เริ่มต้นประดิษฐ์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และดอกชบาทิพย์ จำนวน 49,999 ดอก พร้อมทั้งมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ และนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สำหรับวันนี้ เป็นวันที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประดิษฐ์ได้ครบจำนวนตามที่ตั้งใจไว้คือ จะทำให้ได้เท่ากับจำนวน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ …

Read More »

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN 105 อาคารราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลในครั้งนี้ ภาพ / ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

MSUGE

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน

MSUGE

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

MSUGE

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

MSUGE

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต ซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านอาชีพของนิสิตเมื่อจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป จึงจัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกรียติจาก Mr. Joel Wayne Bruner อาจารย์ ดร.อิทธิสาร ไชยสุข และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายครั้งนี้ ภาพ : ยุภา พลตื้ ข่าว : มานะ ภูพันนา   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจักประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 /2560     ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/2560 ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Learning Outcome ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3) ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์ ระบบบริการห้องเรียนรวม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่องค์ประกอบคุณสมบัติยังไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …

Read More »