Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงอาหารกลาง (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ในปีการศึกษาที่ 1/2560 สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะการแสดง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – ผังเมือง -นฤมิตศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมทำบุญมหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำต้นดอกเงินมารวมกันเพื่อตั้งองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทอดถวายในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีอุปสม 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป KM การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตแต่ละคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร้วมทั้งหมด 18 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และหลังการประชุมก็ได้มีการมอบใบประกาศให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปมีนโยบายการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคลทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  

Read More »

การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

MSUGE

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจะต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างน้อย 30 กิจ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการติดต่อประสารงานระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปกับฝ่ายวิชาการของทุกคณะ / วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ขึ้นโดยได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนและเครือข่ายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการของคณะ / หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักศึกษาทั่วไป ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณะ / วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวนผล จำนวน 47 คน …

Read More »

โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

MSUGE

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัด โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 9 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSUGE

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »