Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

GEMSU

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สักนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการดังกล่าวนี้้จัดขึ้นที่ สำนักศึกษาทั่วไปฯ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการครั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 ซึ่งการประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานวัดและประเมินการศึกษาเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา รูปภาพเพิ่มเติม ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร

MSUGE

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร ณ ห้อง RN 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่ทางจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคามประดิษฐ์ขึ้น คือดอกดารารัตน์และดอกชบาทิพย์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำประกอบด้วย ธูป เทียน โบว์ทอง หนวดจันทร์(ทำจากไม้จันทน์)กระดาษสา ด้ายสีขาว ฟลอร่าเทปสีขาว รวมถึงเปลือกข้าวโพดที่จะนำมาใช้แทนกระดาษสาในส่วนของสำนักศึกษาทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จะได้นำส่งให้ทางมหาวิทยาลัยในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมต่อไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน และมีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งยังเป็นการจัดการความรู้ เพื่อต่อยอดสู่อนาคตในลำดับต่อไป และจากข้อเสนอแนะโครงการดังกล่าว ในเรื่องการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สำเร็จ โครงการดังกล่าวนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปตำแหน่งพนักงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วม ภาพ/ข่าว : มานะภู พันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรือนโสน ห้องวิจิตรจินดา สวนอาหารสานะคามโอเอซีส จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของสำนักศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู และทีมกระบวนกร ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องจิตตปัญญาศึกษาเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ คือ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา0032004 รายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ และ อาจารย์ผู้ที่สนใจ การบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2559 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ ระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเรียนการสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อสร้างบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน รวมถึงหลักการและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยสำนักศึกษาทั่วไป ได้กำหนดจัดโครงการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วยหัวข้อบรรยายเรื่อง “ ปรับวิธีเรียน …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2560

สำนักศึกษาทั่วไป

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN 1 – 105) ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์

สำนักศึกษาทั่วไป

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ออนไลน์ โดยการทำในโปรแกรม Web Application เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานให้สามารถทำ มคอ.3 มคอ.5 และจัดสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และดำเนินการจัดสอบประจำภาคการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Testing) เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (RN1 – 204) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

สำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/2560 ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Learning Outcome ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3) ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์ ระบบบริการห้องเรียนรวม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่องค์ประกอบคุณสมบัติยังไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

สำนักศึกษาทั่วไป

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการ เป้าหมายของการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำให้นิสิต บุคลากร และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถน้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองตามอัตภาพ คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกี่ยวกับเฉพาะเรื่อการเกษตร เกี่ยวกับเกษตรกรเท่านั้น ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการผลิต การซื้อขายกระจายผลผลิต ส่วนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการประหยัดอดออม ใช้วัสดุสิ่งของหรือวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นทั้งหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยยึดเงื่อนไข ๒ ประการคือ เงื่อนไขคุณธรรม และเงื่อนไขคุณธรรม จะทำอะไรต้องไม่ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม สืบค้นและนำความรู้วิชาการมาใช้เสมอ ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง คิดพิจารณาอย่างครบถ้วนทั้ง ๓ ห่วง ว่า พอประมาณหรือไม่ มีเหตุผลมีหรือไม่ มีภูมิคุ้มกันที่ดีหรือไม่ ระหว่างกระทำและหลังกระทำ ระลึกและกำกับให้อยู่ในเงื่อนไข …

Read More »