Home / ข่าวกิจกรรม (page 2)

ข่าวกิจกรรม

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด” ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักทอล์คชื่อดัง และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ …

Read More »

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวถึงการจัดโครงการนี้ว่า ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า ๓,๕๐๐ คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP) ต่อไป โครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ในการทำ “ธุรกิจพอเพียง” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๓๒ ๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “ธุรกิจพอเพียง” ในงานนี้ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ”

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดสำนักศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในด้านการเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล …

Read More »

โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)

  วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ (EN-217) ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ ร่วมกันจัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงของการจัดโครงการ   ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความรู้ความสามารถ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานมีการจัดให้สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ นำไต้ประทีป ประกอบพิธีเทศน์เสียงพระเจ้า 5 พระองค์ (แม่กาเผือก) 3 ธรรมมาส ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ …

Read More »

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณรานไม้หอม อาคารราชนครินทร์ (ตึกRN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักศึกษาทั่วไป ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อพิจารณากรรมการร่วมประเมินและตัดสินการนำเสนอผลงานระดับคณะ-วิทยาลัย พิจารณารายละเอียดการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลงานการนำเสนอผลงานระดับคณะ-วิทยาลัย และผลการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลงานดีเด่นโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และรูปแบบการจัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มมส

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่4 /2561 โดยมีตัวแทนจากคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม KM …

Read More »

บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561

บุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่าวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายวิชาการ นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรของสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกิจกรรมในช่วงบ่าย ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทุกคณะ หน่วยงานได้รวมตัวกันเพื่อแห่กัณฑ์หลอน เข้าไปในบริเวณจัดงาน ณ อาคารพลศึกษา และร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ตลอดจนบริการโรงทาน …

Read More »