Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษา และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”(หลักสูตร ก.)

ระหว่างวันที่ 1- 2 มีนาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ : พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษา และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”(หลักสูตร ก.) ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประส่งค์ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นเป็นอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาพ / ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดผลประเมินผล

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 ท่าน   …

Read More »

พัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร ค.) : ศึกษาเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร ค.) : ศึกษาเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ รายวิชา 0032 005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดเครือข่ายอาจารย์ และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้ประสบการณ์ในการศึกษาเรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ภาพ : ฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักศึกษาทั่วไป มมส

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไปจัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้การประสานงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) และการดำเนินงานจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษาภาษาต่างประเทศ เกิดประสิทธิภาพ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประสานงาน MSU English Exit-Exam และกิจการพิเศษ เพิ่มศักยภาพในการประสานงานการจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา (MSU English Exit-Exam) ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ภาพ / ข่าว มานะ ภูพันนา ส

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป   วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในผลลัพธ์การเรียนรู้  พัฒนาเทคนิคการสอนและทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เอาผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐาน และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเอานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการและ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรในการในบรรยายครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา  

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ภาพ : ช่อลัดดา คำธานี ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 60 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้หน่วยงานย่อยจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ภาพ : ช่อลัดดา คำธานี ข่าว : มานะ ภูพันนา    

Read More »

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า ๓,๕๐๐ คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP)  ต่อไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “ธุรกิจพอเพียง” ในงานนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือการจัดประกวดผลงานดีเด่นจากแต่ละกลุ่มการเรียน จำนวน……๓๓……  ผลงาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือ คุณพีรวัศ กี่ศิริ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าโครงการธุรกิจพอเพียง และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ……๓๒………ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน …

Read More »