Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2560   ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 15 คณะ ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”   วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ  ประธานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม  อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด”  โดย พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังชีวิต ไร้ขีดจำกัด” ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักทอล์คชื่อดัง และประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ …

Read More »

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” วันเสาร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวถึงการจัดโครงการนี้ว่า ตามที่สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า ๓,๕๐๐ คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP) ต่อไป โครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ในการทำ “ธุรกิจพอเพียง” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ๐๐๓๒ ๐๐๕ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “ธุรกิจพอเพียง” ในงานนี้ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ”

สำนักศึกษาทั่วไป มมส จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดย อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดสำนักศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในด้านการเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล …

Read More »

โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop)

  วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมอินทรานนท์ (EN-217) ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ และกิจการต่างประเทศ ร่วมกันจัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงของการจัดโครงการ   ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีความรู้ความสามารถ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในงานมีการจัดให้สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้า 5 พระองค์ นำไต้ประทีป ประกอบพิธีเทศน์เสียงพระเจ้า 5 พระองค์ (แม่กาเผือก) 3 ธรรมมาส ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ …

Read More »

โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณรานไม้หอม อาคารราชนครินทร์ (ตึกRN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เปิดโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน สำหรับโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร ของสำนักศึกษาทั่วไป ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สำหรับกิจกรรมที่กำหนดในการจัดงานปีนี้ ได้จัดให้มี การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารสำนักศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวัดผลและประเมินผลรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อพิจารณากรรมการร่วมประเมินและตัดสินการนำเสนอผลงานระดับคณะ-วิทยาลัย พิจารณารายละเอียดการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลงานการนำเสนอผลงานระดับคณะ-วิทยาลัย และผลการวัดผลประเมินผลและเกณฑ์การตัดสินผลงานดีเด่นโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และรูปแบบการจัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »