Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)             วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้อง Co – Working Space  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้             รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : …

Read More »

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. …

Read More »

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่าสำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า 3,500 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP) ต่อไป โครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในการทำ “ธุรกิจพอเพียง” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032005 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์และนิสิตแกนนำในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในคณะ-วิทยาลัย แนะนำแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในคณะ-วิทยาลัย ให้กับอาจารย์และนิสิตแกนนำจากทุกคณะ-วิทยาลัยและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษร่วมกัน ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติ์จากอาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิธยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนิสิตแกนนำจากทุกคณะ-วิทยาลัย จำนวน 100 คน นิสิต Staf จำนวน 20 คน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 130 คน   ภาพ/ข่าว …

Read More »

MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561

English Camp วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี จำนวน 89 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 119 คน ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประเพณี/เทศกาลของเจ้าของภาษา ครั้งที่ 1  

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประเพณี/เทศกาลของเจ้าของภาษา ครั้งที่ 1     วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 – 21.00 น.  ณ สนามหญ้าเทียม ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับ American Corner จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประเพณี/เทศกาลของเจ้าของภาษา ครั้งที่ 1  ขึ้นภายใต้ชื่อ Halloween Party 2018 โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านประเพณี/เทศกาลของเจ้าของภาษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนิสิตโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งภายในงานเราได้รับเกียรติจาก Mr. Adam Kissel Bates  เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการจัดซุ้มเล่นเกมส์ 11 ซุ้ม  และบ้านผีสิง จากนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมีการแสดงจากอเมริกันคอเนอร์ และโฮมรูม รวมถึงการประกวดการแต่งกายในวัน Halloween โดยมีนิสิต …

Read More »

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการโครงการในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 10 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน …

Read More »

ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่  3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ครบวงรอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560  – 31 กรกฎาคม 2561) จึงจัดการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักศึกษาทั่วไปขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศึกษาทั่วไป วงรอบ ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้   พร้อมกันนี้สำนักศึกษาทั่วไปนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในครั้งนี้   ภาพ /ข่าว : มานะ  ภูพันนา    

Read More »

กีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี2561 วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน …

Read More »

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH – 504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ( สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ) บรรยายพิเศษในหัวข้อ : ความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เข้ารับฟังจำนวนมาก ภาพ/ข่าว : มานะ …

Read More »