Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชัมชน”

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ณ ห้อง Co – workingspace  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ของแต่ละหลักสูตร ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา 

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561

    วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561  โดย  อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการของแต่ละคณะกับสำนักศึกษาทั่วไปที่มีบทบาทและภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาของสำนักศึกษาทั่วไป  ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ให้กับฝ่ายวิชาการทุกคณะ   รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการของคณะ-วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  รวมจำนวน  …

Read More »

โครงการเปิดประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (Homeroom​ International Day)

Homeroom​ International Day​ วันเสาร์ที่  30  มิถุนายน  2561  เวลา  08.30 – 17.00  น.  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการเปิดประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (Homeroom​ International Day) โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์  นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนี้โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ  อีกทั้ง ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอาจารย์และนิสิตที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะมีโอกาสได้พบเจอทั้งอาจารย์และนิสิตต่างชาติ การที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้ปรับตัวและเปิดมุมมองไปสู่โลกกว้าง ได้เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของแต่ละชาติ  อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยให้กับชาติอื่นๆ ได้ทราบด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จะเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  จะส่งผลให้ผู้ที่เรียนรู้ได้ซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมกับชาวต่างชาติ …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ”   โดย  อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้  ในการนี้  สำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  …

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560   ระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  2561  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร กล่าวว่าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 ซึ่งประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ใน 5  ด้าน  ได้แก่  1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา  4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  ระบุให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด ใน มคอ.3  อย่างน้อยร้อยละ  25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปก็มีความมุ่งหวังที่จะพยายามทวนสอบฯ …

Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)” ระว่าวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 ณ วังนกแก้วพาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย( R2R )  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล  เสงี่ยมศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้มีสมรรถนะตามสายงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของสำนักศึกษาทั่วไปเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น โดยโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2561  ในหัวข้อ “การนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”  และในระยะที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ …

Read More »

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต ครั้งที่5 /2561

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต ครั้งที่5 /2561   วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่5 /2561 โดยมีตัวแทนจากคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ ได้รายงานผลการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน …

Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”   วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 204 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” ในการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การรายงานผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2560   ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 15 คณะ ได้แก่  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยการเมืองการปกครองคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”   วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์  สืบวัฒนะ  ประธานพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ  รัตนประภาธรรม  อาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม …

Read More »