Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่  3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ครบวงรอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560  – 31 กรกฎาคม 2561) จึงจัดการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักศึกษาทั่วไปขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศึกษาทั่วไป วงรอบ ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้   พร้อมกันนี้สำนักศึกษาทั่วไปนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในครั้งนี้   ภาพ /ข่าว : มานะ  ภูพันนา    

Read More »

กีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี2561 วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน …

Read More »

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH – 504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ( สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ) บรรยายพิเศษในหัวข้อ : ความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เข้ารับฟังจำนวนมาก ภาพ/ข่าว : มานะ …

Read More »

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ 6/2561

กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฯ 6/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6 /2561 โดยมีตัวแทนจากคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ …

Read More »

อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา ณ ห้อง RN1-202 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยเจ้าหน้าที่จาก บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด เป็นวิทยากรในการจัดอบรมครั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ภาพ /ข่าว : มานะภูพันนา    

Read More »

โครงการเปิดห้อง โฮม Room Summer

โครงการเปิดห้อง โฮม Room Summer ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ สำนนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเปิดห้อง โฮม Room Summer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะด้านการสื่อสารในภาษาอังกฤษ โดยมีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการนี้ ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง SC1 – 200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” โดย อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 31 ท่าน   ภาพ : ฌาณฤทธิ์ อรัญมิตร ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชัมชน”

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ณ ห้อง Co – workingspace  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ของแต่ละหลักสูตร ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา 

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561

    วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561  โดย  อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการของแต่ละคณะกับสำนักศึกษาทั่วไปที่มีบทบาทและภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาของสำนักศึกษาทั่วไป  ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ให้กับฝ่ายวิชาการทุกคณะ   รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการของคณะ-วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  รวมจำนวน  …

Read More »

โครงการเปิดประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (Homeroom​ International Day)

Homeroom​ International Day​ วันเสาร์ที่  30  มิถุนายน  2561  เวลา  08.30 – 17.00  น.  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการเปิดประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ (Homeroom​ International Day) โดย อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์  นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ  กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนี้โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษากลางในการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษ  อีกทั้ง ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีอาจารย์และนิสิตที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะมีโอกาสได้พบเจอทั้งอาจารย์และนิสิตต่างชาติ การที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนั้น จะช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้ปรับตัวและเปิดมุมมองไปสู่โลกกว้าง ได้เรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของแต่ละชาติ  อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยให้กับชาติอื่นๆ ได้ทราบด้วย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จะเน้นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวต่างชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม  จะส่งผลให้ผู้ที่เรียนรู้ได้ซึมซับทั้งภาษาและวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมกับชาวต่างชาติ …

Read More »