Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0031 004 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       ภาพ : ช่อลัดดา คำธานี ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป (RN1-105) อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมพิจารณารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 60 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดให้หน่วยงานย่อยจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ภาพ : ช่อลัดดา คำธานี ข่าว : มานะ ภูพันนา    

Read More »

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”     วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ธุรกิจพอเพียง”   สำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า ๓,๕๐๐ คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP)  ต่อไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต การนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “ธุรกิจพอเพียง” ในงานนี้ แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ คือการจัดประกวดผลงานดีเด่นจากแต่ละกลุ่มการเรียน จำนวน……๓๓……  ผลงาน โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคือ คุณพีรวัศ กี่ศิริ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าโครงการธุรกิจพอเพียง และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ……๓๒………ท่าน ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน …

Read More »

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงอาหารกลาง (เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา ในปีการศึกษาที่ 1/2560 สำนักศึกษาทั่วไปได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปะการแสดง) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ – ผังเมือง -นฤมิตศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมทำบุญมหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ร่วมนำต้นดอกเงินมารวมกันเพื่อตั้งองค์กฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560 มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อทอดถวายในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อไป และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีอุปสม 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป KM การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้มีวุตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตแต่ละคณะ – วิทยาลัย – สถาบัน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไปประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0033005 การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักศึกษาทั่วไป ห้อง RN1-105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้   ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 – 11.จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับเล็กน้อย) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN1-105 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร้วมทั้งหมด 18 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และหลังการประชุมก็ได้มีการมอบใบประกาศให้กับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

Read More »