Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

EG MSU English Camp 4/2562

EG MSU English Camp 4/2562   ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม​ 2562​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 4​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 110 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …

Read More »

EG MSU English Camp 3/2562

EG MSU English Camp 3/2562 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม​ 2562​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 3​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน …

Read More »

ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 2

วันเสาร์​-อาทิตย์​ที่​ 12-13​ มกราคม​ 2562 ศูนย์​ภาษา​ สำนักศึกษา​ทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ​ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 2 ​ ​ขึ้น​ ณ​ สถาบันวิจัย​วลัยรุกขเวช​ มหาวิทยาลัย​มหาสารคาม​ ที่ตั้งนาดูน ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่​ 1 วิทยาลัย​การเมืองการปกครอง จำนวน 100 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์และเจ้าหน้าจากวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 4 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด …

Read More »

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.)

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาจัดโครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดโครงการกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกัน เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญอาจารย์ ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ เลขาธิการสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)   ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผล ประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)             วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้อง Co – Working Space  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้             รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : …

Read More »

มหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตอาสาที่จะพัฒนาและ รับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ร่วมกับ 9 คณะ ได้แก่ 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะบัญชีและการจัดการ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. …

Read More »

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่าสำนักศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนิสิตสนใจลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษากว่า 3,500 คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมให้นิสิตสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ บริษัทเปิดใหม่ (STARTUP) ต่อไป โครงการในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ ในการทำ “ธุรกิจพอเพียง” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032005 …

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์และนิสิตแกนนำในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในคณะ-วิทยาลัย แนะนำแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายในคณะ-วิทยาลัย ให้กับอาจารย์และนิสิตแกนนำจากทุกคณะ-วิทยาลัยและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษร่วมกัน ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้รับเกียรติ์จากอาจารย์ ดร.อินธิสาร ไชยสุข หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิธยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนิสิตแกนนำจากทุกคณะ-วิทยาลัย จำนวน 100 คน นิสิต Staf จำนวน 20 คน บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 130 คน   ภาพ/ข่าว …

Read More »

MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561

English Camp วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี จำนวน 89 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 119 คน ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา  

Read More »