Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

MSUGE

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา “ฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี และพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมภายในงานเวลา 13.30 น. คณะและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวมกันที่หน้าอาคารบรมราชกุมารีแห่ต้นเทียนพรรษาและต้นดอกเงิน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมขบวนแห่ โดยมีวงกองยาวศิลป์อีสานแห่เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ซึ่งในปีนี้มีการถวายเทียนพรรษาทั้งหมด …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน

MSUGE

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

MSUGE

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 0036 012 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 0036 013 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 0036 014 ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 0036 015 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 0036 016 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน

MSUGE

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการดังกล่าวนี้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต ซึ่งภาษาอังกฤษก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านอาชีพของนิสิตเมื่อจบการศึกษาออกไป ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา สำนักศึกษาทั่วไป จึงจัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกรียติจาก Mr. Joel Wayne Bruner อาจารย์ ดร.อิทธิสาร ไชยสุข และ อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ เป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายครั้งนี้ ภาพ : ยุภา พลตื้ ข่าว : มานะ ภูพันนา   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

Read More »

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

ประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจักประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0034003 ยาและผลิตภัฑณ์สุขภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 /2560     ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน รายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/2560 ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ Learning Outcome ของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 2) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) 3) ระบบและกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาอาจารย์ ระบบบริการห้องเรียนรวม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยอาจารย์สมัครสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่องค์ประกอบคุณสมบัติยังไม่ตรงตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง คุณสมบัติและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาศึกษาทั่วไป …

Read More »

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

GEMSU

วันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 สักนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการดังกล่าวนี้้จัดขึ้นที่ สำนักศึกษาทั่วไปฯ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการครั้งนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ. 3 ซึ่งการประเมินผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในด้าน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้สำนักศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560 เพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลการเรียนรู้ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน พร้อมทราบแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานวัดและประเมินการศึกษาเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา รูปภาพเพิ่มเติม ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร

MSUGE

สำนักศึกษาทั่วไป มมส ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร ณ ห้อง RN 105 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรงานพิธีการและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ทั้งนี้ดอกไม้จันทน์พระราชทานที่ทางจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดมหาสารคามประดิษฐ์ขึ้น คือดอกดารารัตน์และดอกชบาทิพย์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำประกอบด้วย ธูป เทียน โบว์ทอง หนวดจันทร์(ทำจากไม้จันทน์)กระดาษสา ด้ายสีขาว ฟลอร่าเทปสีขาว รวมถึงเปลือกข้าวโพดที่จะนำมาใช้แทนกระดาษสาในส่วนของสำนักศึกษาทั่วไปได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ จะได้นำส่งให้ทางมหาวิทยาลัยในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมต่อไป ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักศึกษาทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง RN-105 ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงาน และมีโอกาสร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน ทั้งยังเป็นการจัดการความรู้ เพื่อต่อยอดสู่อนาคตในลำดับต่อไป และจากข้อเสนอแนะโครงการดังกล่าว ในเรื่องการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีทักษะและประสบการณ์ตรงในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สำเร็จ โครงการดังกล่าวนี้มีบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปตำแหน่งพนักงาน จำนวน 20 คน เข้าร่วม ภาพ/ข่าว : มานะภู พันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Read More »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 0032004 ความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรือนโสน ห้องวิจิตรจินดา สวนอาหารสานะคามโอเอซีส จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของสำนักศึกษาทั่วไป ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐฬส วังวิญญู และทีมกระบวนกร ซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องจิตตปัญญาศึกษาเป็นอย่างดี กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ คือ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนรายวิชา0032004 รายวิชาความเป็นมนุษย์และการเรียนรู้ และ อาจารย์ผู้ที่สนใจ การบรรยายพิเศษครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2559 2. เพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

Read More »