Home / สุภารัตน์ ใจบุญ

สุภารัตน์ ใจบุญ

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ(สำนักศึกษาทั่วไป)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561

201809201633

Read More »

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561

201809101652

Read More »