Home / สุภารัตน์ ใจบุญ

สุภารัตน์ ใจบุญ

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562

201902220924

Read More »

ให้วิจารณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2562

201902051622

Read More »