Home / admin

admin

admin

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ รายวิชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00-19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ”

            สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกำหนดแผนกลยุทธ์ของสำนักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2559-2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เป้าประสงค์ที่ 1 นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ GE1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนั้น เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในด้านการเข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านการมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และเข้าใจธรรมชาติ ด้านมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการมีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนในสังคมได้เป็นอย่างดี                จากการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รับการพิจารณาแก้ไข  เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำนักศึกษาทั่วไป จึงสมควรจัดโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลังใจพิชิตความสำเร็จ” วิทยากร คือ อาจารย์เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินพิการ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ จิตรกรอิสระ …

Read More »

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดผลประเมินผล

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 ท่าน   …

Read More »

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผล และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผล และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560

MSUGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560 Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560  

Read More »

การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

MSUGE

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจะต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างน้อย 30 กิจ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการติดต่อประสารงานระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปกับฝ่ายวิชาการของทุกคณะ / วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ขึ้นโดยได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนและเครือข่ายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการของคณะ / หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักศึกษาทั่วไป ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณะ / วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวนผล จำนวน 47 คน …

Read More »

โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

MSUGE

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัด โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 9 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSUGE

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »