Home / admin

admin

admin

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร การวัดผลประเมินผล

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบ เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลการศึกษา และสามารถออกข้อสอบที่มีคุณภาพได้ ในการนี้ สำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 ท่าน   …

Read More »

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผล และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21”

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผล และการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560

MSUGE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560 Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค 1/2560  

Read More »

การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

MSUGE

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ณ ห้องประชุมสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การจัดโครงการนี้เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยนิสิตจะต้องเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างน้อย 30 กิจ เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการติดต่อประสารงานระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปกับฝ่ายวิชาการของทุกคณะ / วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ขึ้นโดยได้เล็งเห็นความสำคัญในด้านการจัดการเรียนการสอนและเครือข่ายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทงานบริการทางการศึกษาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการของคณะ / หน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักศึกษาทั่วไป ด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณะ / วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวนผล จำนวน 47 คน …

Read More »

โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป

MSUGE

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักศึกษาทั่วไปจัด โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณห้องโถงอาคารราชนครินทร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 9 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนา สำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักศึกษาทั่วไปได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Read More »

เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MSUGE

บรรยายพิเศษ หัวข้อ เหลียวหลังแลหน้า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 9 โดยจัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. – 16.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ และประเมินผลการดำเนินงาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักศึกษาทั่วไป ได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) บทบาทและภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของสำนักศึกษาทั่วไป การบริหารจัดการห้องเรียน ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คณะต่างๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักศึกษาทั่วไปและเครือข่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่งในกิจกรรมที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรไปยังคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ครั้งที่ 3 คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 12 คน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และ …

Read More »

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทูลเกล้าถวายในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันนี้ (4 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบดอกไม้จันทน์จาก 20 คณะในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์จากการประดิษฐ์ทั้งของนิสิต บุคลากร และนิสิตต่างชาติที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้เริ่มต้นประดิษฐ์มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และดอกชบาทิพย์ จำนวน 49,999 ดอก พร้อมทั้งมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ และนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สำหรับวันนี้ เป็นวันที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประดิษฐ์ได้ครบจำนวนตามที่ตั้งใจไว้คือ จะทำให้ได้เท่ากับจำนวน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ …

Read More »

รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป RN 105 อาคารราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์ เป็นคณะกรรมการประเมินผลในครั้งนี้ ภาพ / ข่าว : มานะ ภูพันนา ภาพเพิ่มเติม

Read More »