Home / ข่าวอาจารย์ / ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสำนักศึกษาทั่วไป เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำนักศึกษาทั่วไป งบประมาณสำนักศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “การวัดผล ประเมินผลการศึกษาและการออกข้อสอบเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21” (หลักสูตร ข.)   ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *