Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.)

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.)

โครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาจัดโครงการ : พัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน” (หลักสูตร ค.) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้จัดโครงการกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญร่วมกัน เกี่ยวกับปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญอาจารย์ ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ เลขาธิการสภาฮักแพง เบิ่งแงงคนมหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 110 ท่าน ผู้นำองค์กร 4 ท่าน

ภาพ : มานะ ภูพันนา, ช่อลัดดา คำธานี

ข่าว : มานะ ภูพันนา

   

About มานะ ภูพันนา

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิกเพื่อตรวจสอบรายขื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *