Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป :

แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC 

(หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)

 

          วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  ณ ห้อง Co – Working Space  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป :

แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC  (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้  

          รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป

กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป เข้าสู่ MOOC   (หลักสูตร ฉ. นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคนิคการสอนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21)  ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย ได้พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป

เข้าสู่ MOOC    ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร

เลาหจรัสแสง  ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ในครั้งนี้  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 ท่าน

 

ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้สอบย้อนหลัง ปลายภาค 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป คลิกเพื่อตรวจสอบรายขื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *