Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 G (สำนักศึกษาทั่วไป) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 G (สำนักศึกษาทั่วไป) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

201811191326

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

201810091618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *