Home / ข่าวกิจกรรม / MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561

MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561

English Camp วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย จัดโครงการ MSU English Camp ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น ณ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช หน่วยอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสำนักศึกษาทั่วไป เล็งเห็นความสำคัญในการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆ ด้าน สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปีที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองในอนาคต ตลอดจนสร้างเสริมแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกชั้นปี จำนวน 89 คน นิสิต Staff จำนวน 15 คน อาจารย์บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป จำนวน 15 คน รวมทั้งหมด 119 คน

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *