Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9 ครบรอบ 10 ปี และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการโครงการในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป ครบรอบ 10 ปี ซึ่งได้รับการสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ เพื่อให้บัณฑิตเป็นที่พึ่ง
ของสังคมและชุมชน 2) พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป และบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 3) พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปให้มีระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 4) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักศึกษาทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยด้านการจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป
นอกจากภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแล้ว สำนักศึกษาทั่วไปยังได้ดำเนินงานเชิงรุกตามนโยบายมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์ภาษา ( Language Center : LC ) และศูนย์ทดสอบ E-Testing เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-Innovating Space) หรือ Co-Working Space ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ในการใช้งานร่วมกัน สำหรับบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ภายในประกอบด้วยห้องโถง ห้องประชุม มีที่นั่งหลากหลายให้เลือก
ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม มีปลั๊กไฟเพื่ออำนวยความสะดวกภายใน และมีต้นไม้ให้ร่มเงารอบนอก สามารถใช้ประโยชน์เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม ประชุม พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด ทำกิจกรรมต่างๆ การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการดำเนินงานของสำนักศึกษาทั่วไป ในปีการศึกษา 2560 สืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมคล้ายวันสถาปนาสำนักศึกษาทั่วไปในการทำบุญประจำปี และเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดใช้พื้นที่ Co-Working Space อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และพิธีเปิดห้อง Co-Working Space พิธีมอบโล่อาจารย์ผู้ประสานงาน และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปดีเด่น บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปดีเด่น พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณนิสิต LA และนิสิตจิตอาสาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชู และเป็นแบบอย่างที่ดีกับบุคคลอื่นสืบไป

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *