Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ(สำนักศึกษาทั่วไป)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561

ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ(สำนักศึกษาทั่วไป)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 1 ต.ค. 2561

201809201633

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *