Home / ประชาสัมพันธ์ / คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง ปลายภาค ภาคการศึกษา3/2560

ตรวจสอบรายชื่อ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *