Home / ข่าวกิจกรรม / ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ ปีการศึกษา 2560

ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบ ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่  3 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักศึกษาทั่วไป  ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สำนักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ครบวงรอบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560  (1 สิงหาคม 2560  – 31 กรกฎาคม 2561) จึงจัดการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สำนักศึกษาทั่วไปขึ้น  ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักศึกษาทั่วไป วงรอบ ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้   พร้อมกันนี้สำนักศึกษาทั่วไปนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในครั้งนี้

 

ภาพ /ข่าว : มานะ  ภูพันนา

 

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา ณ ห้อง RN1-202 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *