Home / ข่าวกิจกรรม / กีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

กีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

สำนักศึกษาทั่วไปร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี2561 วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป นำทีมบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในครั้งนี้ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน มี นางพรพิมล มโนชัย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความร่วมมือ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของทุกหน่วยงานให้มีความรัก ความสามัคคี และรักในองค์กร สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากร เสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา สร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและการดูแลสุขภาพตนเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรทั้ง 6 หน่วยงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจาก สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกเวช ศูนย์พัฒนาและวิจัยบรรพชีวิน และสำนักวิทยบริการ จำนวน 240 คน มีการแข่งขันเต้นแอโรบิก กีฬาพื้นบ้าน วอลเลย์บอลผสมชายหญิง ซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความสามัคคีและมิตรภาพ เกิดขึ้นในการแข่งขันครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *