Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ (PH – 504) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ( สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ) บรรยายพิเศษในหัวข้อ : ความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัดมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของตนเอง โดยมีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้เข้ารับฟังจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

   

About มานะ ภูพันนา

Check Also

อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา ณ ห้อง RN1-202 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์ผู้สอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *