Home / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

ให้วิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561

Intelligent classroom system reviews

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Check Also

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ (สำนักศึกษาทั่วไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

123456789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *