Home / บันทึกการเรียนรู้ / แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี จาก GE MSU”

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี จาก GE MSU”

สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม KM แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การบริการที่ดี จาก GE MSU” ซึ่งทางสำนักศึกษาทั่วไปขอเผยแพร่ ประเด็นความรู้ดังกล่าวนี้ท่านสามารถ ดาวน์โหลด Best practices for good service from GE MSU   

About มานะ ภูพันนา

Check Also

พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน: เรียนรู้ Outcome-based Education (OBE) จาก ผศ.ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์

สำนักศึกษาทั่วไป กำลังขับเคลื่อนให้ “นิสิตปรับวิธีเรียน” และให้ “อาจารย์เปลี่ยนวิธีสอน”  อย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และการผลิตบัณฑิตสำหรับขับเคลื่อนประเทศไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” การเปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัตน์ ทำให้นิสิตกำลังปรับวิธีเรียนรู้ การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงทุกที่ทุกเวลา ยกเว้น …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *