Home / ข่าวนิสิต / รายชื่อนิสิตที่ระบายกระดาษคำตอบผิดพลาด

รายชื่อนิสิตที่ระบายกระดาษคำตอบผิดพลาด

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นนิสิตที่มีการระบายกระดาษคำตอบผิดพลาดของการสอบ กลางภาค3/2560 และส่งผลให้ไม่มีคะแนนสอบ ดังนั้นเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดดังกล่าว จึงขอให้นิสิตเพิ่มความระมัดระวังในการระบายกระดาษคำตอบมากยิ่งขึ้น

Download

About นายภานุพล ปะสังขีนี

Check Also

#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบย้อนหลัง กลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561

ตรวจสอบรายชื่อ Click

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *