Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชัมชน”

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชัมชน”

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน “หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน”  ณ ห้อง Co – workingspace  อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวว่า การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเข้ากับโครงการ “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง “จิตอาสา” ที่จะพัฒนาและรับใช้สังคม ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำนักศึกษาทั่วไปจึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน  การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0035 001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ของแต่ละหลักสูตร

ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer

โครงการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Train the Trainer   ระหว่าง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *