Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561

 

 

วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์  ศรีประทีป  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561  โดย  อาจารย์ ดร.ดุจฉัตร  จิตบรรจง  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการของแต่ละคณะกับสำนักศึกษาทั่วไปที่มีบทบาทและภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจกับเครือข่ายวิชาการ ประจำปี 2561 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รูปแบบการบริหารจัดการรายวิชาของสำนักศึกษาทั่วไป  ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  ให้กับฝ่ายวิชาการทุกคณะ   รวมถึงการเปิดโอกาสให้คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักศึกษาทั่วไปด้านการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยบุคลากรฝ่ายวิชาการของคณะ-วิทยาลัย และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  รวมจำนวน  22  คน และบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป  จำนวน  22  คน  รวมทั้งสิ้น 44 คน

 

ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  ประจำปีการศึกษา  2560   ระหว่างวันที่  18 – 19  มิถุนายน  2561  สำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายวิชาศึกษาทั่วไป  …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *