Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ “ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

ระว่าวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 ณ วังนกแก้วพาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ภายใต้หัวข้อ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย( R2R )  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล  เสงี่ยมศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปให้มีสมรรถนะตามสายงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจของสำนักศึกษาทั่วไปเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น โดยโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2561  ในหัวข้อ “การนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”  และในระยะที่ 2 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -10 มิถุนายน 2561  ในหัวข้อ ““ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาจากงานประจำ และสามารถพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัย และนำผลของงานวิจัยมาพัฒนางานประจำให้มีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป รวมทั้งสิ้น จำนวน 51  คน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : มานะ  ภูพันนา

 

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ “มหกรรมธุรกิจพอเพียง” รายวิชา 0032005 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *