Home / ขายทอดตลาด / ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 16 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป (ครั้งที่2)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 16 รายการ ของสำนักศึกษาทั่วไป (ครั้งที่2)

sell GE Dow.

About สุภารัตน์ ใจบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *