Home / Uncategorized / โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”

โครงการพัฒนาบุคลากร “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน”

 

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 204 สำนักศึกษาทั่วไป อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” ในการจัดโครงการครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปฝ่ายบริหาร กล่าวว่า สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ให้มีสมรรถนะตามสายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามพันธกิจ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน” โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การรายงานผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ภาพ/ข่าว : มานะ ภูพันนา

About มานะ ภูพันนา

Check Also

โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัด โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2560 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *